Přeskočit na obsah

Úvod

Neformální pečovatelé mají navíc ideální pozici v přední linii pro lepší odhalení, sledování a příjímání opatření v případě zdravotních stavů souvisejících s věkem, od kardiovaskulárních onemocnění až po depresi a Alzheimerovu chorobu. Navzdory tomu se neformálním pečovatelům zřídka dostává dostatečného školení pro sledování a prevenci poklesů zdraví a funkční kapacity starší osoby, o kterou pečují. Projekt EducAGE se snaží přispět k tomuto záměru tím, že vyvíjí pedagogické materiály, které sdružují nejnovější poznatky a osvědčené postupy v oblasti zdraví a stárnutí, jež mohou pečovatelům nabídnout podporu při zlepšování uplatňovaných opatření, a tím zlepšit kvalitu života jak pečovatele, tak osoby, o kterou pečuje.

Rychlé stárnutí populace spolu s rostoucím podílem starších dospělých s dlouhodobými zdravotními komplikacemi zvyšuje potřebu služeb dlouhodobé péče. Neformální péče bude v blízké budoucnosti ještě důležitější kvůli demografickým změnám, pokroku v oblasti zdravotní péče, politikám služeb dlouhodobé péče a tlakům na omezení nákladů, které vedou k upřednostňování možností komunitní péče před institucionalizací, pokud je to možné. V této souvislosti se předpokládá, že do roku 2060 budou v Evropě poskytovat neformální pečovatelé 80 % služeb dlouhodobé péče.

Je naléhavě zapotřebí školit a ověřovat pečovatelské dovednosti formálních i neformálních pečovatelů, aby bylo možné čelit výzvám, které před námi stojí, a co nejvíce zvýšit samostatnost starších lidí tím, že se oddálí kognitivní a fyzický pokles a podpoří zdravé stárnutí.

Digitální bílá kniha

Cílem této digitální bílé knihy je poskytnout cenné a praktické informace o provádění opatření zajišťujících zdravé stárnutí se zaměřením na odhalování a kontrolu významných poklesů fyzické a kognitivní kapacity a jejich oddálení. Za tímto účelem tým EducAGE přezkoumal a shromáždil aktuální doporučení podle pokynů Světové zdravotnické organizace pro integrovanou péči o starší osoby (ICOPE). Proto byla digitální bílá kniha uspořádána do tří hlavních modulů podle pokynů ICOPE:

  • Modul I – pokles vnitřní a funkční kapacity, který zahrnuje funkční ztrátu a ztrátu mobility, podvýživu a kognitivní a duševní poruchy;
  • Modul II – geriatrické syndromy spojené se závislostí na péči, včetně rizika pádů, chronických onemocnění, inkontinence moči, poškození kůže a proleženin;
  • Modul III – opatření na podporu péče a prevenci zátěže na pečovatele.

 

V jednotlivých kapitolách v rámci každého modulu bude mít čtenář přístup ke shrnutí důležitých doporučení, tipů a dalších zdrojů spolehlivých informací prostřednictvím webových stránek, videí na YouTube, kvízů, kontrolních seznamů a praktických cvičení.

Chcete-li zobrazit rejstřík knih, klikněte na šipku vpravo nahoře >

Jak digitální bílou knihu používat?

Digitální bílá kniha „Pečovatel jako podporovatel zdravého stárnutí“ shromažďuje relevantní a spolehlivé informace o aktuálních doporučeních týkajících se péče o starší lidi, a propaguje tak osvědčené postupy pro pečovatele. Obsahuje volně dostupné pokyny, formuláře, příklady, zdroje, odkazy atd. ze všech partnerských zemí, které slouží jako podpůrný materiál a praktické nástroje/tipy pro pečovatele. K poskytnutí uvedených informací byly použity různé digitální nástroje. V této kapitole představujeme pokyny, jak správně digitální bílou knihu procházet pomocí základních digitálních nástrojů.

Pečovatel: klíč k podpoře zdravého stárnutí.

V této kapitole budou stručně představeny koncepty zdravého stárnutí, funkční schopnosti a vnitřní kapacity, které jsou široce propagovány Světovou zdravotnickou organizací. Cílem je vysvětlit, jak zajistit sledování a přijímat opatření v různých oblastech zdravého stárnutí, abyste zabránili závažné ztrátě funkční a zdravotní kapacity u starší osoby, o kterou pečujete. 

Modul I – Jak bojovat proti poklesům vnitřní kapacity?

Tento modul je zaměřen na prevenci ztráty funkční kapacity u starších dospělých a boj proti ní. Za tímto účelem byly informace a praktické tipy pro opatření přijímaná pečovateli uspořádány do různých kapitol, z nichž každá se týká jedné z oblastí vnitřní kapacity definovaných Světovou zdravotnickou organizací. Včasné odhalení a přijetí opatření jsou zásadní pro zachování schopností a kvality života starších dospělých po co nejdelší dobu. Navíc udržování funkčních kapacit osoby, o kterou pečujete, jí umožňuje pokračovat v několika každodenních činnostech, snižuje zátěž na pečovatele a oddaluje institucionalizaci. Podívejte se na připravené kapitoly níže.

Modul II – Kontrola geriatrických syndromů a dalších zdravotních stavů.

Klesající vnitřní kapacita je často charakterizována běžnými problémy ve starším věku, které mohou vést k chronickým onemocněním a dalším závažným stavům, jež se nazývají geriatrické syndromy. Geriatrické syndromy mají podstatné dopady na funkčnost a životní spokojenost a zvyšují riziko úmrtnosti, postižení i dobu trvání a frekvenci hospitalizací. Některými z nejčastějších geriatrických syndromů jsou křehkost, pády, proleženiny, inkontinence moči, demence a delirium. V následujících kapitolách se můžete dozvědět o pokynech a praktických tipech pro sledování, zvládání a oddálení vážného zhoršení zdravotního stavu.

Modul III – Opatření na podporu péče a prevenci zátěže na pečovatele.

Péče o starší dospělé klade značnou zátěž na neformální pečovatele, kteří často musí vyvážit své pečovatelské povinnosti s prací a dalšími závazky. Neformální pečovatelé navíc čelí řadě výzev a problémů, od emocionálních a sociálních až po finanční a právní. V rámci tohoto modulu bylo připraveno několik kapitol, které pomohou pečovatelům zvládnout emocionální zátěž neodmyslitelně spjatou s péčí o blízkého, a také poskytnou informace o různých druzích podpory, které nabízí mnoho institucí a sdružení dostupných na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Péče o sebe vám pomůže starat se ještě lépe o osobu, o kterou pečujete. Podívejte se na pokyny a tipy, které jsou k dispozici v následujících kapitolách.