Přeskočit na obsah

Výsledky projektu

Všechny výsledky projektu mají za cíl posílit roli pečovatelů jako vzdělavatelů ve Zdravém stárnutí a motivovat je k podpoře strategií Zdravého stárnutí ve stárnoucích komunitách.

PR1

Mobilní aplikace pro m-learning

K neformálnímu vzdělávání pečovatelů bude vyvinuta mobilní aplikace pro m-learning. Cílem je zprostředkovat získání znalostí a osvojení si dovedností usnadňujících řešit problémy pomocí flexibilní platformy, jež podporuje sebevzdělávání. Aplikace bude vysoce kompatibilní a uživatelsky přívětivá.

PR2

Kombinovaný vzdělávací kurz

Dílčím výsledkem projektu je vytvoření kombinovaného vzdělávacího kurzu k posílení kompetencí pečujících (bude využívat metody e-learningu, převrácené třídy a kulatého stolu). Kurz bude trvat 32,5 hodiny plus 2,5 dodatečných hodin na samostudium pro certifikační zkoušku (3 ECTS).

PR3

Digitální bílá kniha

Digitální bílá kniha bude obsahovat doporučené postupy, příklady, zdroje, odkazy, praktické nástroje a rady a bude vyvinuta ve spolupráci všech zúčastněných zemí. Cílem je vytvořit podporu či teoretický základ pečujícím osobám pro praktické využití. Kolektiv projektu pro dosažení tohoto cíle sesbírá a zreviduje současná doporučení pro péči o seniory a zviditelní nejlepší postupy, jež pomohou dosáhnout optimálních funkčních výsledků.